O przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej z siedzibą główną przy Al. Józefa Piłsudskiego 69b, 10-449 Olsztyn
 2. Inspektor danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: malgosiaszpala@wp.pl
 3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy, działań statutowych stowarzyszenia.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób, jest Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przybywających na obszarach wodnych (Dz.U. 208 poz.1240),Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2017 r., poz.1566), Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy-Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 5 września 2018 r. poz.1722), Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie głoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz.1482), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2018 r. poz.1115) ,Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. z dnia 2 lipca 20110 r. poz.747), Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2010 r. nr 127 poz.857).
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań wynikających z działalności statutowej stowarzyszenia.
 6. Wizerunek i dane osobowe osób mogą być umieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia: https://rwr.pl oraz na facebooku stowarzyszenia w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych, osiągnięć osób. Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w ustawie, a następnie trwale usuwane.
 7. Wizerunek i dane osobowe osób wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody osób lub rodziców opiekunów dla dzieci niepełnoletnich.
 8. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. , państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
  • dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane osobowe mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • przenoszenia danych osobowych art. 20 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej posiada uprawnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw z zakresu przetwarzania danych osobowych.
 10. Pani/pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oni do organizacji międzynarodowej
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.